Juridische mededeling

Invoering

DefinitiesKlant : elke professionele of natuurlijke persoon die bekwaam is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
Voordelen en diensten: www.camping-4-stars-ardeche.com biedt klanten:

Inhoud : Alle samenstellende elementen van de informatie op de Site, in het bijzonder teksten – afbeeldingen – video’s.

Klant informatie: Hierna "Informatie(s)" genoemd die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die waarschijnlijk in het bezit zijn van www.camping-4-stars-ardeche.com voor het beheer van uw account, het beheer van de klantenrelatie en ten behoeve van analyse en statistieken.

gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt, met behulp van de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie : “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonlijke gegevens", "betrokkene", "onderaannemer" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis die is gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt dit gespecificeerd aan gebruikers van de website  www.camping-4-stars-ardeche.com  de identiteit van de verschillende stakeholders in het kader van de uitvoering en monitoring ervan:

Baasje : Camping Bois Simonet SARL Les Pins – 2771 Rte de valgorge, 07260 Joyeuse – Maatschappelijk kapitaal van € 9.085 BTW-nummer: FR 273 877 084 23 – Aubenas B 326 231 990

Beheerder publiceren : Ontvanger Émilie – contact@bois-simonet.com

De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
webmaster Arecom: communicatiebureau – www.arecom.fr – contact@arecom.fr

Gastheer : ovh – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Functionaris voor gegevensbescherming : Ontvanger Émilie – contact@bois-simonet.com

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site hergebruiken, overdragen of exploiteren voor eigen rekening.

Gebruik van de site www.camping-4-stars-ardeche.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld door gebruikers van de site www.camping-4-stars-ardeche.com worden daarom verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Tot een onderbreking wegens technisch onderhoud kan wel worden besloten door www.camping-4-stars-ardeche.com, die zich dan zal inspannen om de gebruikers vooraf de data en tijdstippen van de interventie mee te delen. De website www.camping-4-stars-ardeche.com wordt regelmatig bijgewerkt door www.camping-4-stars-ardeche.com aansprakelijk. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er vertrouwd mee te raken.

3. Beschrijving van geleverde diensten.

Website www.camping-4-stars-ardeche.com heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. www.camping-4-stars-ardeche.com streeft ernaar om op de site te voorzien www.camping-4-stars-ardeche.com informatie zo nauwkeurig mogelijk. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, noch door haarzelf, noch door externe partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie aangegeven op de site www.camping-4-stars-ardeche.com worden alleen ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. Daarnaast de informatie op de site www.camping-4-stars-ardeche.com zijn niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie. De website www.camping-4-stars-ardeche.com wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

Het doel is om een dienst aan te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De host zorgt 24 uur per dag, elke dag van het jaar voor de continuïteit van zijn service. Hij behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke duur te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, uitval van zijn infrastructuur of als de Diensten en Diensten onnatuurlijk geacht verkeer genereren.

www.camping-4-stars-ardeche.com en de host kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur die met name verband houden met netwerkoverbelasting die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en inbreuken.

www.camping-4-stars-ardeche.com is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: www.camping-4-stars-ardeche.com.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

www.camping-4-stars-ardeche.com treedt op als uitgever van de site. www.camping-4-stars-ardeche.com is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

www.camping-4-stars-ardeche.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade toegebracht aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website www.camping-4-stars-ardeche.com, en het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

www.camping-4-stars-ardeche.com kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals verlies van markt of gemiste kans) die voortvloeit uit het gebruik van de site www.camping-4-stars-ardeche.com Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. www.camping-4-stars-ardeche.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd zou zijn met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien toepasselijk, www.camping-4-stars-ardeche.com behoudt zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant wordt geïnformeerd over de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en het algemeen reglement inzake gegevensbescherming (RGPD: n° 2016- 679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van het persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens: Ontvanger Émilie verantwoordelijk voor GDPR. www.camping-4-stars-ardeche.com Hij werd vertegenwoordigd door Receveur Émilie, zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens, www.camping-4-stars-ardeche.com verbindt zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen te respecteren. Het is met name aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospecten en klanten, vanaf het moment dat hun toestemming is verkregen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register bij te houden van behandelingen die consistent zijn met de werkelijkheid. Wanneer dan ook www.camping-4-stars-ardeche.com verwerkt Persoonsgegevens, www.camping-4-stars-ardeche.com neemt alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor www.camping-4-stars-ardeche.com behandel ze.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

www.camping-4-stars-ardeche.com waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens zal verwerken:

 • Om navigatie op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens voor de Site, facturatie, bestelgeschiedenis, enz.
 • Ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (gehasht)
 • Om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren camping-4-sterren-ardeche.com: e-mailadres
 • Om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

www.camping-4-stars-ardeche.com brengt uw persoonlijke gegevens niet op de markt en wordt daarom alleen gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analysedoeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving mogen de Gebruikers van www.camping-4-stars-ardeche.com hebben de volgende rechten:

 • Recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), actualisering, volledigheid van gebruikersgegevens, rechten om persoonlijke gebruikersgegevens te blokkeren of te verwijderen (artikel 17 AVG), wanneer deze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan verzameling, gebruik, mededeling of opslag is verboden
 • Recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking van Gebruikersgegevens (Artikel 18 AVG)
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Gebruikersgegevens (Artikel 21 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)
 • Recht om het lot van gebruikersgegevens na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie camping-4-sterren-ardeche.com zullen hun gegevens (of niet) moeten doorgeven aan een derde partij die ze eerder hebben aangewezen.

Zodra www.camping-4-stars-ardeche.com op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebreke van instructies van hem, www.camping-4-stars-ardeche.com verbindt zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij de bewaring ervan noodzakelijk blijkt voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe www.camping-4-stars-ardeche.com zijn Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie vraagt of zich verzet tegen de behandeling ervan, kan de Gebruiker contact opnemen www.camping-4-stars-ardeche.com schriftelijk naar het volgende adres:

Camping La Pierre Verte in Émilie Receveur. 2771 Rte de valgorge, 07260 Joyeuse

In dit geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij wenst www.camping-4-stars-ardeche.com verbetert, actualiseert of verwijdert, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die daaraan worden opgelegd www.camping-4-stars-ardeche.com wettelijk verplicht, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Eindelijk gebruikers van www.camping-4-stars-ardeche.com kan een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Geheimhouding van persoonsgegevens

www.camping-4-stars-ardeche.com onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van de over haar Klanten verzamelde Informatie naar een land buiten de Europese Unie of erkend als "ongeschikt" door de Europese Commissie zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Echter, www.camping-4-stars-ardeche.com blijft vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat deze voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van het Algemeen Reglement op de Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

www.camping-4-stars-ardeche.com verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat deze aan onbevoegden wordt meegedeeld. Als echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van Klantgegevens aantast onder de aandacht wordt gebracht van www.camping-4-stars-ardeche.com, moet deze laatste de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Anderszins www.camping-4-stars-ardeche.com verzamelt geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van www.camping-4-stars-ardeche.com en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doelstellingen van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectievelijke toeschrijvingen en voor de hierboven vermelde doeleinden, de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de Gebruikers van www.camping-4-stars-ardeche.com zijn voornamelijk onze klantenservicemedewerkers.

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Betreffende de gebruikers van een Site www.camping-4-stars-ardeche.com we verzamelen de volgende gegevens die essentieel zijn voor de werking van de dienst en die maximaal 36 maanden na het einde van de contractuele relatie worden bewaard:
Naam, voornaam postadres, e-mail, tel.

www.camping-4-stars-ardeche.com verzamelt ook informatie die de gebruikerservaring verbetert en biedt contextueel advies:
Browsegegevens die worden gebruikt om gepersonaliseerde diensten aan te bieden en om bezoekersstatistieken te genereren. (Google Analytics, Facebook)

Deze gegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 36 maanden na het einde van de contractuele relatie.

8. Incidentmelding

Hoe hard u ook probeert, geen enkele verzendmethode via internet en geen enkele elektronische opslagmethode is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de veiligheid van hun account en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.camping-4-stars-ardeche.com wordt niet gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de verlossing van www.camping-4-stars-ardeche.com en zijn rechten zouden de overdracht van genoemde informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site op te slaan en te wijzigen. www.camping-4-stars-ardeche.com.

Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen www.camping-4-stars-ardeche.com maakt gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, codering en wachtwoorden.

Bij het verwerken van Persoonsgegevens, www.camping-4-stars-ardeche.com neemt alle redelijke maatregelen om ze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hypertekstlinks “cookies” en internetbakens (“tags”)

De website www.camping-4-stars-ardeche.com bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van www.camping-4-stars-ardeche.com. Echter, www.camping-4-stars-ardeche.com heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en gratis deactiveren via de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, in de wetenschap dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de door de site aangeboden diensten kan verminderen of verhinderen.

9.1. " Koekjes "

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen in de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone), (hierna "Cookies"). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internettoegangsprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, evenals de datum en tijd van toegang. Cookies brengen op geen enkele manier het risico met zich mee om de terminal van de gebruiker te beschadigen.

www.camping-4-stars-ardeche.com waarschijnlijk de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerkt, zoals de geraadpleegde pagina's, de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie laat toe www.camping-4-stars-ardeche.com om de inhoud van de site, de navigatie van de gebruiker te verbeteren.

Cookies die de navigatie en/of de levering van de door de Site aangeboden diensten vergemakkelijken, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wil accepteren, zodat Cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden verworpen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun emittent. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat de acceptatie of weigering van Cookies hem van tijd tot tijd wordt aangeboden voordat een Cookie in zijn terminal kan worden opgeslagen. www.camping-4-stars-ardeche.com informeert de Gebruiker dat in dit geval mogelijk niet alle functionaliteiten van zijn navigatiesoftware beschikbaar zijn.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of browser weigert, of als de gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en zijn ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer www.camping-4-stars-ardeche.com of een van zijn serviceproviders kan vanwege technische compatibiliteitsredenen het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal lijkt te zijn verbonden met internet, niet herkennen.

Indien toepasselijk, www.camping-4-stars-ardeche.com wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van de Site en de diensten die mogelijk worden aangeboden door www.camping-4-stars-ardeche.com, als gevolg (i) van de weigering van cookies door de gebruiker (ii) van de onmogelijkheid voor www.camping-4-stars-ardeche.com om de cookies op te nemen of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking vanwege de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn wensen op het gebied van cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen in termen van cookies kenbaar te maken en te wijzigen www.camping-4-stars-ardeche.com kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om de in deze sectie beschreven informatie te verzamelen en te verwerken.

Tot slot, door te klikken op de pictogrammen die zijn gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin, Instagram en Google Plus die verschijnen op de Site van www.camping-4-stars-ardeche.com of in zijn mobiele applicatie en als de gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te bladeren op de website of de mobiele applicatie van www.camping-4-stars-ardeche.com, Twitter, Youtube, Facebook, Linkedin, Instagram en Google Plus kunnen ook cookies op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u ermee instemt, door verder te surfen op de Website of de mobiele applicatie van www.camping-4-stars-ardeche.com. De Gebruiker kan desalniettemin op elk moment zijn toestemming intrekken www.camping-4-stars-ardeche.com plaatst dit type cookie.

Paragraaf 9.2. Internet-tags

www.camping-4-stars-ardeche.com kan af en toe webbakens gebruiken (ook bekend als "tags" of actietags, één-pixel GIF's, duidelijke GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's) en deze inzetten via een web van een analysepartner die zich kan bevinden (en bewaar daarom de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de gebruiker) in het buitenland.

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina's daarvan.

Deze technologie maakt het mogelijk www.camping-4-stars-ardeche.com om de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van zijn acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan met behulp van deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere internetsites, rapporten over de activiteit van de Site opstellen ter attentie van www.camping-4-stars-ardeche.com, en andere diensten aanbieden met betrekking tot het gebruik ervan en internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.camping-4-stars-ardeche.com is onderworpen aan het Franse recht. Buiten de gevallen waarin de wet dit niet toestaat, is de exclusieve bevoegdheid voorbehouden aan de bevoegde rechtbanken van Fréjus.

nl_NLNederlands